KAKO I KOME PRIJAVITI NASILJE U PORODICI ?

27 jun 2017

Kome prijaviti nasilje

Ako ste pretrpeli ili ste izloženi bilo kom obliku nasilja u porodici, možete se obratiti direktno policiji, centru za socijalni rad, zdravstvenoj ustanovi, javnom tužilaštvu, sudu, sudiji za prekršaje, i specijalizovanim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge zaštite ženama koje su preživele nasilje.

Baza lokalnih institucija i organizacija za podršku

Policija

Policiji se možete obratiti putem opšteg broja 192, ili na poseban SOS telefon 0800100600 ili na broj telefona teritorijalne jedinice policije na opštini na kojoj se nalazite (kontakte možete pronaći ovde). Možete se obratiti policiji putem telefona ili direktno doći u prostorije policije. Policija je u obavezi da odmah interveniše po prijavi. Policija može privesti nasilnika i odrediti meru privremenog zadržavanja, može podneti prekršajnu ili krivičnu prijavu po službenoj dužnosti, može pokrenuti mere pravne zaštite i pomoći žrtvi.

Više informacija o obavezama policijskih službenika u postupanju  u slučajevima nasilja u porodici možete pronaći ovde.

Centar za socijalni rad

Centri za socijalni rad deluju u okviru sistema socijalne zaštite i vrše javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite. U pogledu sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici ima opsežna ovlašćenja i polje delovanja: prikupljaju i dokumentuju istoriju zlostavljanja, pružaju informacije žrtvama o njihovim pravima, iniciraju koordiniranu akciju lokalnih institucija sistema u zaštiti od nasilja, daju preporuke za izricanje mera zaštite i preduzimaju druge radnje u cilju zaštite oštećenih lica.

Više informacija o obavezama službenika centara za socijalni rad u postupanju  u slučajevima nasilja u porodici možete pronaći ovde.

Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove dužne su da pruže adekvatnu medicinsku pomoć, negu i zbrinjavanje osobama koje su pretrpele nasilje. Po službenoj dužnosti zdravstveni radnici/ice su u obavezi da slučajeve nasilja prijave policiji ili tužilaštvu. Prema Posebnom protokolu Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, povrede moraju biti dokumentovane na posebnom obrascu i zavedene u zdravstvenom kartonu oštećene osobe. Zdravstveni radnici/ice su u obavezi da obave inicijalnu procenu rizika i deluju shodno istoj.

  

Javno tužilaštvo

Za krivično delo nasilja u porodici, krivičnu prijavu nadležnom javnom tužilaštvu mogu podneti žrtva, policija, Centar za socijalni rad ili bilo ko drugi. Prijava se podnosi mesno, odnosno onom javnom tužilaštvu gde se nasilje dogodilo. Spisak adresa osnovnih javnih tužilaštva možete videti na sajtu Besplatna pravna pomoć. Javni tužilac je dužan da oceni da li postoje elementi krivičnog dela i u afirmativnom slučaju pokrene krivični postupak. Ukoliko tužilac ne ustanovi dokaze krivičnog dela, o tome obaveštava podnosioca tužbe, a oštećeno lice može samostalno pokrenuti krivični postupak.

  

Sud

Optuženom za nasilje u porodici sudi osnovni sud, a ako je nastupila smrt žrtve, viši sud, a u postupku po žalbi na presudu za nasilje u porodici, sudi apelacioni sud. Sudovi izriču kazne zatvora i mere zaštite. Osnovnom sudu mogu da podnesu i tužbu za zaštitu od nasilja u porodici žrtva ili u slučaju da su oštećeni deca, njihov roditelj ili staratelj, javni tužilac, ili centar za socijalni rad. Tužbu je moguće podneti bilo sudu na čijoj teritoriji je nasilje izvršeno, bilo sudu na čijem području žrtva ima prebivalište ili boravište. Postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici naročito je hitan a prvo ročište mora da se održi u roku od osam dana od dana kada je tužba primljena u sudu.

  

Sudija za prekršaje

Premda Zakon o prekršajima ne pominje nasilje u porodici, moguće je pokrenuti prekršajni postupak po osnovu remećenja javnog reda i mira. Prekršajni postupak može pokrenuti oštećena osoba, koja je navršila 16 godina, a najčešće ga pokreće po službenoj dužnosti policija, jer je učinkovit i brz. Može se završiti za jedan dan, posebno ako je okrivljeni pritvoren, a kazne su novčane ili zatvor do 60 dana uz zaštitne mere. Prekršajni postupk ne predstavlja prepreku za pokretanje krivičnog postupka za nasilje u porodici.

Nevladine organizacije

Nevladine organizacije pružaju specijalizovane usluge ženama žrtvama nasilja, kao što su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, podrška žrtvama nasilja, grupe samopomoći i druge usluge namenjene osnaživanju žena da izađu iz situacije nasilja. Kompletan spisak organizacija koje pružaju podršku kroz neku od navedenih aktivnosti nalazi se na sajtu Mreže Žene protiv nasilja.Izvor:sigurnakuca.net

Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Svi kolačići su u saglasnosti sa Evropskom zakonskom regulativom. Prihvatite kolačiće sa ovog sajta. KLIKNITE OVDE